Zber odpadu, služby v odpadovom hospodárstve

Na stiahnutie

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PolyStar, s.r.o. platné od 01.09.2020 (heslo je v rámcovej zmluve)  Stiahni 269Kb...
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PolyStar, s.r.o. pre nákup na diaľku platné od 01.09.2020  Stiahni 249Kb...
Reklamačný poriadok spoločnosti PolyStar, s.r.o. platný od 01.09.2020  Stiahni 183Kb...
Ochrana osobných údajov spoločnosti PolyStar, s.r.o.  Stiahni 188Kb...
Cenník spoločnosti PolyStar, s.r.o. pre nebezpečný alebo ostatný odpad platný od 01.05.2021 (heslo je v rámcovej zmluve)  Stiahni 248Kb...
Prepravný poriadok dopravcu v cestnej nákladnej doprave  Stiahni 383Kb...

Povolenia, súhlasy a potvrdenia:

Predĺženie súhlasu na NO vrátane ich prepravy na území okresu Nové Zámky

 Stiahni 354Kb...
Zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečnymi odpadmi vrátane ich prepravy na území okresu Nové Zámky  Stiahni 1,5Mb...
Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na území okresu Nové Zámky  Stiahni 1,8Mb...
Predĺženie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu  Stiahni 354Kb...
Súhlas na zhromažďovanie nebezpečného odpadu u pôvodcu odpadu  Stiahni 853Kb...
Súhlas na prepravu do zariadenia na zneškodňovanie z celej SR  Stiahni 1,1Mb...
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie  Stiahni 441Kb...
Oprava chyby v súhlase na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie  Stiahni 73Kb...
Súhlas na predložený prevádzkový poriadok  Stiahni 80Kb...
Potvrdenie o registrácii  Stiahni 4,8Mb...
Povolenie na nakladanie s liekmi  Stiahni 1,9Mb...
Zmena povolenia na nakladanie s liekmi  Stiahni 1,2Mb...
Zmena súhlasu na prepravu nebezpečného odpadu do zberu z celej SR  Stiahni 90Kb...
Zmena súhlasu na prepravu nebezpečného odpadu do zberu z celej SR  Stiahni 2,4Mb...
Súhlas na prepravu nebezpečného odpadu do zberu z celej SR  Stiahni 1,5Mb...
Súhlas na zber nebezpečného odpadu v okrese NZ  Stiahni 1,6Mb...
Zmena súhlasu na zber nebezpečného odpadu  Stiahni 1,3Mb...
Zmena súhlasu na zber nebezpečného odpadu  Stiahni 1,3Mb...
Predĺženie súhlasu zber nebezpečného odpadu  Stiahni 1,3Mb...

Prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - katalógové číslo 18 01 07

 Stiahni 515Kb...
Súhlas na predložený prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov 18 01 07  Stiahni 498Kb...

ISO certifikáty: 

Systém manažérstva kvality EN ISO 9001: 2015  Stiahni 369 Kb...
Systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001: 2015  Stiahni 381 Kb...
Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001: 2018  Stiahni 356 Kb...