Zber odpadu, služby v odpadovom hospodárstve

Na stiahnutie

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PolyStar, s.r.o. platné od 01.10.2019 (heslo je v rámcovej zmluve)  Stiahni 384Kb...
Cenník spoločnosti PolyStar, s.r.o. pre nebezpečný alebo ostatný odpad platný od 01.10.2019 (heslo je v rámcovej zmluve)  Stiahni 214Kb...
Prepravný poriadok dopravcu v cestnej nákladnej doprave  Stiahni 383Kb...

Povolenia, súhlasy a potvrdenia:

Predĺženie súhlasu na NO vrátane ich prepravy na území okresu Nové Zámky

 Stiahni 354Kb...
Zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečnymi odpadmi vrátane ich prepravy na území okresu Nové Zámky  Stiahni 1,5Mb...
Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na území okresu Nové Zámky  Stiahni 1,8Mb...
Predĺženie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu  Stiahni 354Kb...
Súhlas na zhromažďovanie nebezpečného odpadu u pôvodcu odpadu  Stiahni 853Kb...
Súhlas na prepravu do zariadenia na zneškodňovanie z celej SR  Stiahni 1,1Mb...
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie  Stiahni 3Mb...
Zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie  Stiahni 1,3Mb...
Zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie  Stiahni 139Kb...
Zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie  Stiahni 467Kb...
Súhlas na predložený prevádzkový poriadok  Stiahni 1,9Mb...
Potvrdenie o registrácii  Stiahni 4,8Mb...
Povolenie na nakladanie s liekmi  Stiahni 1,9Mb...
Zmena povolenia na nakladanie s liekmi  Stiahni 1,2Mb...
Zmena súhlasu na prepravu nebezpečného odpadu do zberu z celej SR  Stiahni 2,4Mb...
Súhlas na prepravu nebezpečného odpadu do zberu z celej SR  Stiahni 1,5Mb...
Súhlas na zber nebezpečného odpadu v okrese NZ  Stiahni 1,6Mb...
Zmena súhlasu na zber nebezpečného odpadu  Stiahni 1,3Mb...

Prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - katalógové číslo 18 01 07

 Stiahni 515Kb...
Súhlas na predložený prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov 18 01 07  Stiahni 498Kb...

ISO certifikáty: 

ISO certifikáty  Stiahni 156 Kb...

Právne predpisy v odpadovom hospodárstve:

Vyhláška MŽP SR 365/2015 Z. z., ktorou sa ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov  Stiahni 1,5Mb...

Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v platnom znení

 Stiahni 10,2Mb...
Vyhláška MŽP SR 322/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch  Stiahni 1,3Mb...
Vyhláška MŽP SR 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch  Stiahni 4Mb...
Vyhláška MŽP SR 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti v platnom znení  Stiahni 1,7Mb...
Vyhláška 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v platnom znení  Stiahni 4,6Mb...
Zákon č. 79 zo 17. marca 2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Stiahni 714Kb...
Vyhláška č. 370 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 27. októbra 2015 o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu  Stiahni 230Kb...
Vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v platnom znení.  Stiahni 225Kb...
Dohoda ADR 2019 zväzok 1, Podmienky prepravy nebezpečných vecí  Stiahni 14,1Mb...
Dohoda ADR 2019 zväzok 2, Podmienky prepravy nebezpečných vecí  Stiahni 7,9Mb...
Pokyny ADR  Stiahni 322Kb...