Zber nebezpečného odpadu

Na stiahnutie

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PolyStar, s.r.o. platné od 01.10.2018 (heslo je v rámcovej zmluve)  Stiahni 293Kb...
Cenník spoločnosti PolyStar, s.r.o. platný od 01.10.2018 (heslo je v rámcovej zmluve)  Stiahni 194Kb...
Prepravný poriadok dopravcu v cestnej nákladnej doprave  Stiahni 383Kb...

Povolenia, súhlasy a potvrdenia:

Predĺženie súhlasu na NO vrátane ich prepravy na území okresu Nové Zámky

 Stiahni 354Kb...
Zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečnymi odpadmi vrátane ich prepravy na území okresu Nové Zámky  Stiahni 1,5Mb...
Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na území okresu Nové Zámky  Stiahni 1,8Mb...
Predĺženie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu  Stiahni 354Kb...
Súhlas na zhromažďovanie nebezpečného odpadu u pôvodcu odpadu  Stiahni 853Kb...
Súhlas na prepravu do zariadenia na zneškodňovanie z celej SR  Stiahni 1,1Mb...
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie  Stiahni 3Mb...
Zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie  Stiahni 1,3Mb...
Súhlas na predložený prevádzkový poriadok  Stiahni 1,9Mb...
Potvrdenie o registrácii  Stiahni 4,8Mb...
Povolenie na nakladanie s liekmi  Stiahni 1,9Mb...
Zmena povolenia na nakladanie s liekmi  Stiahni 1,2Mb...
Zmena súhlasu na prepravu nebezpečného odpadu do zberu z celej SR  Stiahni 2,4Mb...
Súhlas na prepravu nebezpečného odpadu do zberu z celej SR  Stiahni 1,5Mb...
Súhlas na zber nebezpečného odpadu v okrese NZ  Stiahni 1,6Mb...
Zmena súhlasu na zber nebezpečného odpadu  Stiahni 1,3Mb...

Prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - katalógové číslo 18 01 07

 Stiahni 515Kb...
Súhlas na predložený prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov 18 01 07  Stiahni 498Kb...

ISO certifikáty: 

ISO certifikáty  Stiahni 156 Kb...

Právne predpisy v odpadovom hospodárstve:

Vyhláška MŽP SR 365/2015 Z. z., ktorou sa ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov  Stiahni 1,5Mb...

Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v platnom znení

 Stiahni 10,2Mb...
Vyhláška MŽP SR 322/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch  Stiahni 1,3Mb...
Vyhláška MŽP SR 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch  Stiahni 4Mb...
Vyhláška MŽP SR 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti v platnom znení  Stiahni 1,7Mb...
Vyhláška 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v platnom znení  Stiahni 4,6Mb...
Zákon č. 79 zo 17. marca 2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Stiahni 714Kb...
Vyhláška č. 370 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 27. októbra 2015 o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu  Stiahni 230Kb...
Vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v platnom znení.  Stiahni 225Kb...
Dohoda ADR 2017 zväzok 1, Podmienky prepravy nebezpečných vecí  Stiahni 7,7Mb...
Dohoda ADR 2017 zväzok 2, Podmienky prepravy nebezpečných vecí  Stiahni 8,3Mb...
Pokyny ADR  Stiahni 5,1Mb...