Zber odpadu, služby v odpadovom hospodárstve

Doplnkové služby

Vážený zákazník.

Spoločnosť PolyStar, s.r.o. zavádza novú službu:

VEDENIE EVIDENCIE ODPADOV PRE PÔVODCOV

Nová služba vznikla na základe dopytu našich zákazníkov, ktorí sa nechcú starať o svoje zákonné povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva a nechcú riskovať pokuty udelené Slovenskou inšpekciou životného prostredia alebo Okresným úradom, ktorých kontroly sú každým rokom početnejšie, resp. na základe dopytu našich zákazníkov, u ktorých už prebehla kontrola zo strany orgánu štátneho dozoru. Pritom sa stretávajú s jednoducho položenou otázkou: viete vydokladovať úplné a riadne vyplnené Evidenčné listy odpadov za posledných päť rokov Vašej činnosti?

Výpis z legislatívy:

 • Zákazník je pôvodcom, resp. držiteľom odpadu v zmysle § 4 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení.
 • V zmysle ustanovení vyhl. MŽP SR č. 321/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 246/2017 Z. z a podľa § 14 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ods. 1 písm. f) je držiteľ odpadu povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi a podľa písm. g) je držiteľ povinný ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu a uchovávať ohlásené údaje.
  Táto vyhláška nadobudla účinnosť 1. januára 2018.

Na základe požiadavky zákazníka spoločnosť PolyStar zabezpečuje:

 1. vedenie evidencie odpadov, ktorého pôvodcom je zákazník za aktuálny kalendárny rok,
 2. riadne vyplňovanie Evidenčných listov odpadov za aktuálny kalendárny rok podľa miesta vzniku odpadov z prevádzky,
 3. uchovávanie Evidenčných listov odpadov zákazníka v elektronickej podobe po dobu piatich rokov,
 4. poskytovanie súčinnosti a evidencie v prípade výkonu štátneho dozoru.
Na stiahnutie:
Vedenie evidencie odpadov  Stiahni 623Kb...
 
Nechcete zasielať Sprievodné listy č. 1 na okresné úrady po každom zbere odpadu?
Nechcete uchovávať a archivovať sprievodné listy v zmysle platnej legislatívy?
Nechcete mať vôbec žiadne starosti s legislatívou a papierovaním, ktoré zaťažujú pôvodcov odpadov?
Požadujete súčinnosť pri kontrole orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve?

Odbremeníme Vás

Spoločnosť PolyStar, s.r.o. zavádza novú službu na odbremenenie zákazníkov:

Plnenie „Povinnosti Odosielateľa“ za Pôvodcu odpadov

Nová služba vznikla na základe dopytu našich zákazníkov, ktorí sa vôbec nechcú starať o svoje zákonné povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva a pritom nechcú riskovať pokuty udelené Slovenskou inšpekciou životného prostredia alebo Okresným úradom.

Výpis z legislatívy:

V zmysle §26 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zákazník je ten, kto uzatvoril s dopravcom zmluvu, ktorej predmetom je preprava nebezpečného odpadu, (ďalej len „odosielateľ nebezpečného odpadu“). Odosielateľ nebezpečného odpadu a ten, komu je nebezpečný odpad určený (ďalej len „príjemca nebezpečného odpadu“), sú povinní:
 1. Viesť a uchovávať evidenciu o prepravovanom nebezpečnom odpade.
 2. Ohlasovať ustanovené údaje z evidencie okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu.
 3. Umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve kontrolu nakladania s odpadom v priebehu prepravy; na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom,
 4. Je povinný potvrdiť sprievodný list nebezpečného odpadu.
 5. Je povinný zaslať fotokópiu sprievodného listu nebezpečného odpadu okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu.

Na základe požiadavky zákazníka spoločnosť PolyStar, s.r.o. zabezpečí:
Plnenie „Povinnosti Odosielateľa“ za zákazníka ako pôvodcu odpadov. Spol. PolyStar, s.r.o. ako odberateľ odpadov bude plniť nasledujúce „Povinnosti Odosielateľa“:

 1. Zabezpečí za zákazníka riadne vyplnenie sprievodných listov a zasielanie fotokópie Sprievodného listu nebezpečného odpadu č. 1 príslušným okresným úradom za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca po začatí prepravy nebezpečného odpadu.
 2. Uchovávanie a archivácia Sprievodných listov nebezpečného odpadu č. 1 v zmysle platnej legislatívy.
 3. Zabezpečí súčinnosť pri kontrole orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.

Podmienkou plnenia „Povinnosti Odosielateľa“ je uzatvorená Zmluva o vyhotovení Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním a o vedení Evidencie pre pôvodcov odpadov.

Na stiahnutie:
Plnenie Povinnosti Odosielateľa  Stiahni 176Kb...
Všetky práva vyhradené © 2024