Zber odpadu, služby v odpadovom hospodárstve

Certifikáty

Oznamujeme našim zákazníkom, že PolyStar, s.r.o. má zavedené nasledovné systémy, ktoré dokazujú profesionálny charakter spoločnosti a na ktorých bolo vynaložených nemálo úsilia:

  • systém manažérstva kvality EN ISO 9001: 2015
  • systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001: 2015
  • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001: 2018

 

  • Systém manažérstva kvality kladie dôraz na všeobecné požiadavky, požiadavky na dokumentáciu, príručka kvality, riadenie dokumentov a záznamov. Je záväzkom manažmentu, orientuje sa na zákazníka, politiku kvality, plánovanie, zodpovednosť, právomoc a komunikáciu. Riadi manažérstvo zdrojov (poskytovanie zdrojov, ľudské zdroje, infraštruktúra, pracovné prostredie), riadi realizácie produktu/služby (plánovanie realizácie produktu, procesy týkajúce sa zákazníka, poskytovanie služieb). Zameriava sa na meranie, analýzu a zlepšovanie (všeobecne, spokojnosť zákazníka, interný audit, monitorovanie procesov/produktov, riadenie nezhodného produktu/služby, analýza údajov, zlepšovanie, nápravná a preventívna činnosť).

 

  • Prioritou environmentálneho manažérstva je budovanie a udržiavanie systémov environmentálneho manažérstva (EMS). Systémový prístup k ochrane životného prostredia dostal pravidlá vo forme štandardizovaných postupov. Pre vedenie spoločnosti PolyStar, s.r.o. je znalosť princípov systémov environmentálneho manažérstva nevyhnutnosťou. Zavádzanie systémov environmentálneho manažmentu znamená integráciu otázok ochrany životného prostredia do systému riadenia podniku. Fungujúci systém zaručuje zhodu činnosti podniku s legislatívnymi predpismi a priaznivé vnímanie podniku zo strany orgánov štátnej správy a iných zainteresovaných strán.

 

  • PolyStar, s.r.o. prostredníctvom manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci riadi vhodné spôsoby komunikácie vo vnútri firmy ale i smerom von v oblasti manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vo vnútri spoločnosti smerom k zamestnancom, školenia o rizikách práce, poskytovanie ochranných pracovných pomôcok a  kontrola ich používania, kontrola na alkohol a pod. A smerom von ku kontrolným orgánom, inšpektorátu bezpečnosti práce, k zákazníkom. Dohliada na zlepšenie pracovného prostredia a ochrany zamestnancov. Monitoruje súlad s legislatívou bezpečnosti práce a následnou elimináciou vzniku nehôd, smrteľných úrazov, chorôb z povolania a pokút. 
Všetky práva vyhradené © 2024