Zber odpadu, služby v odpadovom hospodárstve

O firme

PolyStar, s.r.o. sa zaoberá inžinierskou a poradenskou aktivitou v oblasti životného prostredia, hlavne problematikou odpadového hospodárstva od roku 1995. Poskytuje komplexné služby v odpadovom hospodárstve pre pôvodcov respektíve držiteľov nebezpečných odpadov.

Služby začínajú poradenskou činnosťou a pokračujú manipuláciou, vážením odpadu, ručnou nakládkou, prepravou, zberom, zneškodnením alebo zhodnotením nebezpečných, ale i ostatných odpadov a končia podaním "Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním" príslušnému OÚ životného prostredia. Odovzdanie potvrdenia o nakladaní s odpadom zákazníkovi a príslušným úradom prostredníctvom Sprievodného listu nebezpečných odpadov a ostatných odpadov.

Zber, zabezpečenie zneškodnenia alebo zhodnotenia odpadov. 

Činnosť firmy je zameraná hlavne na poskytovanie služieb podnikateľskej sfére z oblasti:

  • zdravotníctva
  • veterinárnej starostlivosti
  • opatrovateľskej starostlivosti (domov dôchodcov, sociálne domy)
  • poľnohospodárstva (obaly z chemických prostriedkov na ochranu rastlín a dezinfekciu)
  • farmaceutickej (lekárenskej) starostlivosti

Spoločnosť PolyStar, s.r.o. zabezpečuje zber, zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nasledujúcich skupín, podskupín a druhov odpadu podľa Prílohy č. 1 k Vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z.

Katalógové číslo

Názov druhu odpadu

Kategória

02 01 04

odpadové plasty okrem obalov

O

02 01 08

agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

04 02 09

odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

O

04 02 21

odpady z nespracovaných textilných vlákien

O

04 02 22

odpady zo spracovaných textilných vlákien

O

06 04 04

odpady obsahujúce ortuť

N

07 02 13

odpadový plast

O

07 05 14

tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13

O

08 01 11

odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 01 12

odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

O

08 01 14

kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13

O

08 02 01

odpadové náterové prášky

O

08 03 07

vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu

O

08 03 08

vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu

O

08 03 13

odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12

O

08 03 17

odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky

N

08 03 18

odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17

O

08 04 09

odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 10

odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

O

08 04 12

kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11

O

09 01 01

roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov

N

09 01 04

roztoky ustaľovačov

N

09 01 07

fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

O

09 01 08

fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny  striebra

O

09 01 10

fotoaparáty na jedno použitie bez batérií

O

09 01 12

fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11

O

10 11 03

odpadové vláknité materiály na báze skla

O

10 11 05

tuhé znečisťujúce látky a prach

O

10 11 12

odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11

O

10 12 08

odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina po tepelnom spracovaní

O

12 01 01

piliny a triesky zo železných kovov

O

12 01 02

prach a zlomky zo železných kovov

O

12 01 03

piliny a triesky z neželezných kovov

O

12 01 04

prach a zlomky z neželezných kovov

O

12 01 05

hobliny a triesky z plastov

O

12 01 17

odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16

O

12 01 21

použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20

O

13 02 08

iné motorové, prevodové a mazacie oleje

N

15 01 01

obaly z papiera a lepenky

O

15 01 02

obaly z plastov

O

15 01 03

obaly z dreva

O

15 01 04

obaly z kovu

O

15 01 05

kompozitné obaly

O

15 01 06

zmiešané obaly

O

15 01 07

obaly zo skla

O

15 01 09

obaly z textilu

O

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

N

15 02 02

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na  čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

N

15 02 03

absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02

O

16 01 07

olejové filtre

N

16 01 12

brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11

O

16 01 13

brzdové kvapaliny

N

16 01 14

nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky

N

16 01 15

nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14

O

16 01 19

plasty

O

16 01 20

sklo

O

16 01 21

nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14

N

16 02 11

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC

N

16 02 13

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné  časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12

N

16 02 14

vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13

O

16 02 15

nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení

N

16 02 16

časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15

O

16 05 06

laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií

N

16 05 07

vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

16 05 08

vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

16 06 01

olovené batérie

N

16 06 02

niklovo – kadmiové batérie

N

16 06 03

batérie obsahujúce ortuť

N

16 10 01

vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

16 10 03

vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky

N

18 01 01

ostré predmety okrem 18 01 03

O

18 01 02

časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03

O

18 01 03

odpad, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

N

18 01 04

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, napríklad obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy a plienky

O

18 01 06

chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

18 01 07

chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06

O

18 01 08

cytotoxické a cytostatické liečivá

N

18 01 09

liečivá iné ako uvedené v 18 01 08

O

18 01 10

amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti

N

18 02 01

ostré predmety okrem 18 02 02

O

18 02 02

odpad, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

N

18 02 03

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

O

18 02 05

chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

18 02 06

chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05

O

18 02 07

cytotoxické a cytostatické liečivá

N

18 02 08

liečivá iné ako uvedené v 18 02 07

O

19 08 09

zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky

O

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

O

20 01 21

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

N

20 01 31

cytotoxické a cytostatické liečivá

N

20 01 25

jedlé oleje a tuky

O

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 02 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti

N