Zber odpadu, služby v odpadovom hospodárstve

Služby

PolyStar ponúka nasledovné služby:
Preprava a zneškodňovanie nebezpečných odpadov od pôvodcov a držiteľov z celého Slovenska - pravidelný zmluvný zber, preprava odpadov z jednotlivých zdravotníckych stredísk, NZZ alebo iných pôvodcov alebo držiteľov odpadov. Praktickou činnosťou bude na základe zmluvy, odviezť účelovým vozidlom v schválených kontajneroch biologický odpad od pôvodcu alebo držiteľa odpadu a následne dať právoplatný doklad o tom, že odpad bol zneškodnený v zmysle zákona.

Náplň firmy predstavuje:

 • klasifikácia a kategorizácia odpadov
 • manipulácia, preprava v zmysle dohody ADR a zneškodňovanie nebezpečných odpadov na celom území Slovenskej republiky s vystavením Sprievodného listu NO
 • možnosť vypracovania ILNO, Havarijného plánu, Hlásenia o odpade a nakladaní s ním
 • vedenie zákonnej evidencie odpadov, kontrola platnosti súhlasov v oblasti odpadového hospodárstva
 • tvorba programov odpadového hospodárstva, tvorba Evidenčných listov nebezpečného odpadu
 • kontakty s príslušnými orgánmi štátnej správy na poli životného prostredia (OúŽP, RÚVZ) a iné služby
 • žiadosti pre príslušné orgány štátnej správy pre súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom (v prípade ak nakladáte s viac ako 1 tonou nebezpečného odpadu ročne)
 • ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním (zákon č. 79/2015). Držiteľ odpadu je povinný ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje.
 • kontrola platnosti súhlasov v oblasti odpadového hospodárstva a ich sledovanie
 • dodanie obalových materiálov, boxov
 • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy
 • poradenstvo 

Hlavnú náplň aktivít predstavuje manipulácia, preprava a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, ktoré vznikajú v zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti, s minimálnym dopadom na životné prostredie. Dané služby sú poskytované na celom území Slovenskej republiky, na čo firmu oprávňuje vydané povolenie Krajským úradom v Nitre.

V praxi je známe, že väčšina podnikateľských subjektov vzhľadom na náročnosť svojej profesie nevenuje dostatočnú pozornosť znalostiam z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Z tohto dôvodu sa doporučuje využiť služby odborných firiem, ktoré sa danou problematikou zaoberajú. Ich služby ušetria čas podnikateľských subjektov a zabezpečia odstránenie existujúcich nedostatkov, za ktoré kontrolný orgán môže pokutovať.

Aby nedochádzalo k takýmto nemilým udalostiam je tu spoločnosť PolyStar, s.r.o., ktorá zabezpečí skoré odstránenie všetkých nedostatkov v oblasti odpadového hospodárstva. Pri uzatvorení zmluvy firma preberá na seba všetku zodpovednosť pri manipulácii a následnom zneškodnení odpadov podnikateľských subjektov. Zneškodnenie odpadov sa zabezpečuje len odborným, legálnym a schváleným spôsobom, za ktorý spoločnosť PolyStar, s.r.o. preberá zodpovednosť.

Spol. PolyStar, s.r.o. zneškodňuje nebezpečný odpad najenvironmentálnejším spôsobom aký je dostupný na Slovensku - BAT (best available technology). Je to firma, ktorá komplexne nakladá s odpadom. Nielen vykonáva zber, ale vykonáva aj zneškodňovanie odpadu. Aktívne podporuje výskum v tejto oblasti a spolupracuje s viacerými spoločnosťami na Slovensku i v zahraničí.

Všetky práva vyhradené © 2024