Zber odpadu, služby v odpadovom hospodárstve

Čo je odpad

Odpad je vec, ktorej sa chce jej majiteľ zbaviť alebo tiež hnuteľná vec, ktorej odstránenie je potrebné z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochrany životného prostredia.

Vyhláška č. 365/2015 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
O - ostatný odpad
N - nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad svojimi vlastnosťami (najmä toxicitou, infekčnosťou, dráždivosťou, výbušnosťou, karcinogénmi, atď.) je alebo môže byť pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie škodlivý. Nakladanie s daným druhom odpadom si vyžaduje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktoré vydáva Okresný úrad - Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Vyhláška č. 365/2015 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, Zoznam skupín odpadov: 

 1. Odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovanie nerastov a kameňa
 2. Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva, akvakultúry a z výroby a spracovania potravín
 3. Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku
 4. Odpady z kožiarskeho, kožušníckeho a textilného priemyslu
 5. Odpady zo spracovania ropy, čistenia zemného plynu a pyrolýzneho spracovania uhlia
 6. Odpady z anorganických chemických procesov
 7. Odpady z organických chemických procesov
 8. Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania náterových hmôt (farieb, lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materiálov a tlačiarenských farieb
 9. Odpady z fotografického priemyslu
 10. Odpady z tepelných procesov
 11. Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a nanášania kovov a iných materiálov; odpady z hydrometalurgie neželezných kovov
 12. Odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov
 13. Odpady z olejov a kvapalných palív okrem jedlých olejov a odpadov uvedených v skupinách 05 a 12
 14. Odpadové organické rozpúšťadlá, chladiace látky a hnacie médiá okrem 07 a 08
 15. Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované
 16. Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu
 17. Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest
 18. Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré vznikli z priamej zdravotnej starostlivosti
 19. Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd mimo miesta ich vzniku a úpravní pitnej vody a priemyselnej vody
 20. Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu 
Všetky práva vyhradené © 2024