Zber stavebného odpadu

O firme 

PolyStar, s.r.o. sa zaoberá poradenskou aktivitou a problematikou odpadového hospodárstva od roku 1995. Poskytuje komplexné služby v odpadovom hospodárstve.

Služby začínajú poradenskou činnosťou a pokračujú manipuláciou, prepravou, vážením stavebného odpadu, zneškodnením alebo zhodnotením stavebného odpadu.

Činnosť firmy je zameraná na poskytovanie služieb pre obyvateľov a podnikateľskej sfére v oblasti nakladania so stavebným odpadom.

Spoločnosť PolyStar, s.r.o. zabezpečuje zber, zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nasledujúcich skupín, podskupín a druhov odpadu podľa Prílohy č. 1 k Vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

Katalógové číslo

Názov odpadu

Kategória
odpadu

01 04 ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA NERUDNÝCH NERASTOV  
01 04 08 odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 O
01 04 09 odpadový piesok a íly O
10 13 ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, VÁPNA A SADRY A VÝROBKOV Z NICH  
10 13 04 odpady z pálenia a hasenia vápna O
10 13 14 odpadový betón a betónový kal O
17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST O
17 01 BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA  
17 01 01 betón O
17 01 02 tehly O
17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O
17 01 07

zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

O
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY  
17 02 01 drevo O
17 02 02 sklo O
17 02 03 plasty O
17 05 ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BÁGROVÍSK  
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O
17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST  
17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O
17 08 STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY  
17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O
17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ  
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O
20 KOMUNÁLNE ODPADY ( ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU  
20 01 ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01  
20 01 01 papier a lepenka O
20 01 02 sklo O
20 01 10 šatstvo O
20 01 11 textílie O
20 02 ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV  
20 02 02 zemina a kamenivo O
20 03 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY  
20 03 01 zmesový komunálny odpad O
20 03 02 odpad z trhovísk O
20 03 03 odpad z čistenia ulíc O
20 03 04 kal zo septikov O
20 03 07 objemný odpad O