Zber kuchynského a reštauračného odpadu

Služby

PolyStar ponúka nasledovné služby:
Poradenská činnosť, manipulácia, odvoz, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie kuchynského biologického odpadu zo zariadení spoločného stravovania (ZSS) z celého Slovenska. Pravidelný zmluvný zber, preprava odpadov z jednotlivých zariadení - školských jedální, reštaurácií, hotelov, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, domovov dôchodcov, hospicov, stravovacích prevádzkach zdravotníckych zariadeniach, atď.. Praktickou činnosťou bude na základe zmluvy, odviezť účelovým vozidlom v schválených kontajneroch biologický odpad od pôvodcu alebo držiteľa odpadu a následne dať právoplatný doklad o tom, že odpad bol zneškodnený v zmysle zákona.

Náplň činnosti firmy predstavuje: 

 • klasifikácia a kategorizácia odpadov
 • manipulácia, preprava na celom území Slovenskej republiky
 • zhodnocovanie alebo zneškodňovanie kuchynského biologického odpadu
 • možnosť vypracovania manuálu pre pôvodcu o nakladaní s kuchynským biologickým odpadom
 • vedenie zákonnej evidencie odpadov
 • kontakty s príslušnými orgánmi štátnej správy
 • prenájom kontajnerov na kuchynský biologický odpad, dodanie obalových materiálov, boxov
 • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy
 • poradenstvo

Povinnosti pre prevádzkovateľa ZSS
pri nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 • prevádzkovateľ ZSS ako producent komunálneho odpadu je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu, kde je zaradený aj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (KBO), je zodpovedný za nakladanie s KBO. Podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov KBO je zaradený po číslom 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a 20 01 25 jedlé tuky a oleje
 • prevádzkovateľ ZSS hradí náklady spojené so zberom KBO, skladovaním, prepravou a likvidáciou, vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly
 • prevádzkovateľ ZSS je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi, vrátane KBO
 • prevádzkovateľ ZSS ako pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu zodpovedá za konečné zneškodnenie odpadu. Zodpovednosť za ďalšiu manipuláciu s odpadom preber na základe zmluvy alebo iného dokladu obchodník, sprostredkovateľ alebo iná oprávnená osoba.

Povinnosti pre prevádzkovateľa ZSS
pri nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom podľa nariadenia EP a Rady č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu (ďalej nariadenia EP a Rady č.1069/2009) a nariadenia Komisie č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1069/2009:

 • prevádzkovatelia ZSS zbierajú, identifikujú a prepravujú KBO bez zbytočného odkladu za podmienok, ktorými sa predchádza rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat (pozn. frekvencia zberu a následného spracovania nie je legislatívne stanovená); v rámci metodickej pomôcky k vypracovaniu všeobecne záväzných nariadení obce je daná frekvencia zberu minimálne jedenkrát týždenne v závislosti od teploty prostredia; metodická pomôcka je uvedená na stránke MŽP a RR SR)
 • prevádzkovatelia, vykonávajúci nakladanie, zber, transport alebo spracovanie zabezpečia, aby pri preprave ku KBO bol priložený obchodný doklad (vzor obchodného dokladu je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky MP a RV SR č.148/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely - „Obchodný doklad/Zberný list pre vedľajšie živočíšne produkty - materiál kategórie 3 NEURČENÉ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU“ (viď príloha - vzoru dokladu). Obchodný doklad je vyhotovený v troch výtlačkoch (1 originál a 2 kópie)
 • prevádzkovatelia ZSS, ktorí produkujú KBO a zasielajú ho na zneškodnenie, prevádzkovatelia prepravujúci alebo prijímajúci KBO, uchovávajú záznamy o zásielkach a príslušné obchodné doklady - zabezpečenie princípu vysledovateľnosti (podľa čl. 22 nariadenia EP a Rady č. 1069/2009). Podľa prílohy VIII, kapitoly III, bod 5 nariadenia komisie č. 142/2001 doba uchovávania dokumentácie o odpadoch je 2 roky; možnosť uchovať kópie dokladov prevádzkovateľom ZSS aj na elektronických nosičoch
 • prevádzkovatelia ZSS zabezpečia oddelené odkladanie KBO v kontajneroch (uzatvárateľných nádobách) určených na skladovanie odpad (napr. typizované obaly, nádoby, kontajnery dodávané obchodníkom alebo sprostredkovateľom odpadu). Podľa prílohy VIII, kapitoly II ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č.142/2009 musia byť kontajnery označené „neurčené na ľudskú spotrebu“; toto označenie je uvedené aj na vozidle KBO (označenie musí byť nezmazateľne - zelenou farbou s vysokým obsahom modrej aby sa zabezpečilo jasné odlíšenia od ostatných farieb).

Prevádzkovatelia, ktorí zabezpečujú nakladanie, transport, spracovanie KBO sú povinní pred začatím činnosti oznámiť príslušnému úradu (príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe) akúkoľvek prevádzkareň, ktorá uvedenú činnosť zabezpečuje a oznámia akúkoľvek významnú zmenu.

Ak nemožno zabezpečiť odstránenie kuchynského odpadu - materiál kategórie 3 podľa vyššie uvedených požiadaviek (čl. 11, 14, 21 nariadenia (ES) č.1069/2009, prevádzkovatelia môžu prevádzkovatelia ZSS odstrániť kuchynský odpad (ako odpad kategórie 3) spálením alebo zakopaním na mieste len za osobitných podmienok a so súhlasom a pod dozorom príslušnej veterinárnej a potravinovej správy, v prípade spálenia aj so súhlasom príslušného orgánu životného prostredia a zboru hasičskej a záchrannej služby (požiadavky uvedené v § 5 ods.4 až 7 vyhlášky MPaRV SR č. 148/2012 Z.z.); podľa čl. 19, písm. c) nariadenia(ES) č.1069/2009 zakopaním alebo iným dostupným prostriedkom len ak ide o oblasti, prístup do ktorých by si vyžadoval vynucovanie neprimeraných nákladov; zároveň množstvo odpadu nie je viac ako týždenne stanovený objem (cca 20 kg).

Prevádzkovatelia môžu zabezpečiť odstránenie odpadu na skládke odpadov (schválenej a registrovanej orgánom veterinárnej správy), len ak ide o bývalé potraviny, do celkovej hmotnosti 20 kg (napr. potraviny po dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti (podľa § 7 ods. 2 písm. c) bod 1., ods.3-6 vyhlášky MPaRV SR č. 148/2012 Z.z.); prevádzkovateľ musí mať k dispozícii oficiálny doklad o odovzdávaní odpadu bývalých potravín na skládku. Kuchynský odpad z dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej doprave - materiál kategórie 1 sa odstráni zakopaním na povolenej skládke (čl. 12 písm. d) nariadenia(ES) č.1069/2009).

Prevádzkovatelia môžu zabezpečiť odstránenie odpadu prostredníctvom krmiva pre spoločenské zvieratá, len ak ide o bývalé potraviny so súhlasom príslušného orgánu veterinárnej a potravinovej správy (§ 10 ods.4 písm. b) bod 5 vyhlášky MPaRV SR č. 148/2012 Z.z.).

Manipulácia a spôsob odstraňovania
Kuchynský odpad môže obsahovať vedľajšie živočíšne produkty, preto musí byť zabezpečená manipulácia a odstraňovanie podľa nariadenia EP a Rady č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a nariadenie komisie č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1069/2009.
Podľa čl. 10 písm. p) nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 je kuchynský odpad zo ZSS (okrem odpadu zo ZSS z medzinárodnej dopravy, ktorý je zaradený do 1. kategórie) zaradený do 3. kategórie. Kuchynský biologický odpad z dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej doprave (materiály pochádzajúce z potravín podávaných na palube lietadla alebo lode) je zaradený do 1. kategórie podľa čl. 8 písm. f) nariadenia EP a Rady č. 1069/2009.

Kuchynský odpad zo ZSS je zaradený do 3. kategórie a podľa čl. 14 písm. k) nariadenia sa spracuje nasledovne: tlakovou sterilizáciou, kompostovaním alebo transformáciou na bioplyn alebo spracovateľskými metódami uvedenými v čl.15 ods. 1, prvý pododsek písm. b) nariadenia EP a Rady č. 1069/2009.

Kompostovanie je možné len za určitých podmienok stanovených v prílohe V, kapitola III, oddiel 1 nariadenia komisie č. 142/2011, (veľkosť častíc max. 12 mm, min. teplota v jednotke 70° C, min. čas v jednotke bez prerušenia 60 minút).

Použité stolové oleje (podľa Katalógu odpadov pod č. 20 01 25 jedlé tuky a oleje) sú zaradené ako súčasť kuchynského odpadu kategórie 3 a následné odstraňovanie (zber, preprava, odstraňovanie) je ako materiál 3. kategórie. V prípade oddeleného zberu a zhromažďovania je možné spracovanie aj inými spracovateľskými metódami, pričom sa majú uplatňovať najmä čas, teplota, tlak a rozmery častíc.

Nakladanie s odpadom kategórie 3 na prevádzke ZSS – požiadavky na manipuláciu s odpadom v ZSS podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín a vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.:

 • odpad sa musí uskladňovať do uzatvárateľných kontajnerov určených na tento účel tak, aby sa minimalizovalo riziko znečistenia kontajnera, ktoré zabezpečuje prevádzkovateľ ZSS ako producent odpadu
 • kontajnery môžu byť na jednorazové alebo opakované použitie; ak sa kontajnery používajú opakovane, potom po každom použití sa musia riadne vyčistiť a vydezinfikovať; ak sa do kontajneru vkladá obal (napr. vrece) - tento musí byť následne bezpečne odstránený; zároveň platí, že sa nesmú navzájom zamieňať obaly určené na ostatný komunálny odpad
 • kontajnery na odpad musia mať vhodnú konštrukciu, musia byť udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné
 • prevádzkovateľ ZSS musí primerane zabezpečiť skladovanie potravinárskeho odpadu do doby odovzdania sprostredkovateľovi (obchodníkovi) s odpadom tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy (napr. sklad odpadu, chladiace zariadenie na odpad)
 • ak sú k dispozícii sklady odpadu (chladiace zariadenie – chladnička odpadu), potom musia byť skonštruované a vedené takým spôsobom, aby bolo možné udržiavať ich v čistote, musí byť vytvorená možnosť výkonu čistenia a dezinfekcie, musia byť zabezpečené proti hlodavcom a iným živočíchom. Odpad nesmie predstavovať priamy alebo nepriamy zdroj kontaminácie
 • prevádzkovateľ ZSS ako producent odpadu je povinný nakladať s odpadom takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí ani zvierat, nepoškodzuje životné prostredie, nesmie dochádzať k obťažovaniu zápachom a nepriaznivo vplývať vplyvu na okolie.