Zber stavebného odpadu

Služby

PolyStar ponúka nasledovné služby:
Odvoz stavebného odpadu na zneškodňovanie alebo recykláciu z novostavieb, rekonštrukcií, demolácií stavieb, či už pre organizácie, stavebné firmy, alebo súkromné osoby.

Náplň firmy predstavuje:

  • poradenská činnosť
  • manipulácia, preprava, váženie stavebného odpadu
  • odvoz stavebného odpadu od objednávateľa v kontajneri na zhodnotenie recykláciou alebo na zneškodnenie skládkovaním na skládke podľa charakteru odpadu.
  • prenájom veľkokapacitných kontajnerov (7m³) spojený s odvozom a zneškodnením domového odpadu, ako napr. staré nábytky, zariadenia, alebo odpad z vypratávania starých priestorov budov, pivníc a garáží

Medzi najrozšírenejšie druhy produkovaného stavebného odpadu patrí:
Betón - ktorý vzniká pri údržbách a demoláciách betónových stavieb alebo betónových častí stavieb. Patrí do skupiny inertných odpadov a je bez obsahu nebezpečných látok.
Tehly - tento odpad vzniká pri údržbách a demoláciách rôznych murovaných stavieb. Je spravidla z pálenej hliny (ílu), ale môže ísť aj o surovú hlinu, tzv. „nabíjania“, resp. o tehly zo surovej, nepálenej hliny. Takisto sem možno zaradiť škridlice z pálenej hliny a obdobné výrobky. Tento odpad patrí do skupiny inertných odpadov a je bez obsahu nebezpečných látok.
Obkladačky dlaždice a keramika - ide o odpad vznikajúci najmä pri rekonštrukciách či demoláciách kúpeľní, podláh, krbov, obložení stien a múrov a podobne. Sú to materiály spravidla na báze porcelánu, iných špeciálne spracovaných ílov či cementu. Tiež patrí do skupiny inertných odpadov a je bez obsahu nebezpečných látok.
Zmes predchádzajúcich komodít - Produkcia stavebného odpadu sa odzrkadľuje od používaných stavebných materiálov. Tak ako dochádza k rozvoju priemyslu, tak dochádza aj k vzniku stále nových druhov stavebných materiálov, ktoré tvoria stavebný odpad. Medzi stavebný odpad patria hlavne zmesi betónu, tehál rôzneho druhu, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, zmesi omietok a pod. Po opotrebení, likvidácii vzniká z neho drobný stavebný odpad. Po úprave je možné ho znova použiť na stavebné práce.

Prečo je dôležité separovať:

  • znižujeme objem komunálneho odpadu
  • šetríme energie a prírodné zdroje
  • chránime prírodu a zdravie ľudí
  • šetríme finančné prostriedky
  • znižujeme množstvo vypúšťaných emisii a zabraňujeme vzniku metánu
  • prispievame k skrášľovaniu svojho okolia a zníženiu počtu neželaných čiernych skládok