O FIRME | SLUŽBY | ČO JE ODPAD | NA STIAHNUTIE | CERTIFIKÁTY | INKASO | KONTAKTY
   
Na stiahnutie

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PolyStar, s.r.o.
platné od 01.10.2017 (heslo je v rámcovej zmluve)
Stiahni 646Kb...
Cenník spoločnosti PolyStar, s.r.o. platný od 01.10.2017
(heslo je v rámcovej zmluve)
Stiahni 444Kb...
• Povolenia, súhlasy a potvrdenia: 
Zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečnymi odpadmi
vrátane ich prepravy na území okresu Nové Zámky
Stiahni 1,5Mb...
Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy
na území okresu Nové Zámky
Stiahni 1,8Mb...
Súhlas na zhromažďovanie nebezpečného odpadu u pôvodcu odpadu Stiahni 853Kb...
Súhlas na prepravu do zariadenia na zneškodňovanie z celej SR Stiahni 1,1Mb...
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie Stiahni 3Mb...
Zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie Stiahni 1,3Mb...
Súhlas na predložený prevádzkový poriadok Stiahni 1,9Mb...
Potvrdenie o registrácii Stiahni 4,8Mb...
Povolenie na nakladanie s liekmi Stiahni 1,9Mb...
Zmena povolenia na nakladanie s liekmi Stiahni 1,2Mb...
Zmena súhlasu na prepravu nebezpečného odpadu do zberu z celej SR Stiahni 2,4Mb...
Súhlas na prepravu nebezpečného odpadu do zberu z celej SR Stiahni 1,5Mb...
Súhlas na zber nebezpečného odpadu v okrese NZ Stiahni 1,6Mb...
Zmena súhlasu na zber nebezpečného odpadu Stiahni 1,3Mb...
• ISO certifikáty: 
ISO certifikáty Stiahni 156 Kb...
• Právne predpisy v odpadovom hospodárstve: 
Vyhláška MŽP SR 365/2015 Z. z., ktorou sa ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov
Stiahni 1,5Mb...

Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v platnom znení

Stiahni 10,2Mb...
Vyhláška MŽP SR 322/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch Stiahni 1,3Mb...
Vyhláška MŽP SR 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch Stiahni 4Mb...
Vyhláška MŽP SR 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti v platnom znení Stiahni 1,7Mb...
Vyhláška 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v platnom znení Stiahni 4,6Mb...
Zákon č. 79 zo 17. marca 2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Stiahni 714Kb...
Vyhláška č. 370 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 27. októbra 2015 o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného
fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí
príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti
o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
Stiahni 230Kb...
Vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v platnom znení. Stiahni 225Kb...
Dohoda ADR 2017 zväzok 1, Podmienky prepravy nebezpečných vecí
Stiahni 7,7Mb...
Dohoda ADR 2017 zväzok 2, Podmienky prepravy nebezpečných vecí Stiahni 8,3Mb...
Pokyny ADR Stiahni 5,1Mb...