HACCP a dezinfekcia

Na stiahnutie

NARIADENIE (ES) č. 178/2002 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín  Stiahni 280Kb...
NARIADENIE (ES) č. 852/2004 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 29. apríla 2004 o hygiene potravín  Stiahni 280Kb...
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2009 o zariadení školského stravovania  Stiahni 501Kb...
Zákon NRSR z 27. júna 1995 o potravinách  Stiahni 1,7Mb...
Potravinový kódex - Druhá časť 8. hlava - Zásady správnej výrobnej praxe  Stiahni 1,7Mb...