Zber kuchynského a reštauračného odpadu

Na stiahnutie

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PolyStar, s.r.o. platné od 01.10.2019 (heslo je v rámcovej zmluve)  Stiahni 384Kb...
Cenník spoločnosti PolyStar, s.r.o. pre KBO platný od 1.10.2019 (heslo je v rámcovej zmluve)  Stiahni 169Kb..

Povolenia a súhlasy: 

Zmena súhlasu na skladovanie, zber a prepravu živočíšnych produktov  Stiahni 607Kb...
Súhlas na skladovanie, zber a prepravu živočíšnych produktov  Stiahni 590Kb...
Pridelenie úradného čísla na skladovanie živočíšnych produktov  Stiahni 691kb...

Právne predpisy v odpadovom hospodárstve: 

Usmerňovací dokument o implementácii určitých ustanovení nariadenia (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín  Stiahni 1Mb...
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004,
o hygiene potravín
 Stiahni 527Kb...
Zákon č. 79 zo 17. marca 2015 o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
 Stiahni 714Kb...
Zákon č. 39/2007 Z.z., o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu  Stiahni 467Kb...
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým
sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch)
 Stiahni 1,6Mb...
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, ktorým
sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu
 Stiahni 569Kb...
Nariadenie Európskej komisie č. 717/2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ)
č. 142/2011, pokiaľ ide o časti týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat v niektorých vzoroch zdravotných osvedčení
 Stiahni 1,7Mb...
Nariadenie Európskej komisie č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice  Stiahni 8,1Mb...
Nariadenie Európskej komisie č. 294/2013, ktorým sa mení, dopĺňa a opravuje nariadenie (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice  Stiahni 3,4Mb...
Vyhláška č. 148/2012 Z.z. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely  Stiahni 85Kb...