Zber kuchynského a reštauračného odpadu

Na stiahnutie

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PolyStar, s.r.o. platné od 01.09.2020 (heslo je v rámcovej zmluve)  Stiahni 269Kb...
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PolyStar, s.r.o. pre nákup na diaľku platné od 01.09.2020  Stiahni 249Kb...
Reklamačný poriadok spoločnosti PolyStar, s.r.o. platný od 01.09.2020  Stiahni 183Kb...
Ochrana osobných údajov spoločnosti PolyStar, s.r.o.  Stiahni 188Kb...
Cenník spoločnosti PolyStar, s.r.o. pre KBO platný od 1.09.2022 (heslo je v rámcovej zmluve)  Stiahni 189Kb...

Povolenia a súhlasy: 

Zmena súhlasu na skladovanie, zber a prepravu živočíšnych produktov  Stiahni 607Kb...
Súhlas na skladovanie, zber a prepravu živočíšnych produktov  Stiahni 590Kb...
Pridelenie úradného čísla na skladovanie živočíšnych produktov  Stiahni 691kb...

Právne predpisy v odpadovom hospodárstve: 

Usmerňovací dokument o implementácii určitých ustanovení nariadenia (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín  Stiahni 1Mb...
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004,
o hygiene potravín
 Stiahni 527Kb...
Zákon č. 79 zo 17. marca 2015 o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
 Stiahni 714Kb...
Zákon č. 39/2007 Z.z., o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu  Stiahni 467Kb...
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým
sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch)
 Stiahni 1,6Mb...
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, ktorým
sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu
 Stiahni 569Kb...
Nariadenie Európskej komisie č. 717/2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ)
č. 142/2011, pokiaľ ide o časti týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat v niektorých vzoroch zdravotných osvedčení
 Stiahni 1,7Mb...
Nariadenie Európskej komisie č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice  Stiahni 8,1Mb...
Nariadenie Európskej komisie č. 294/2013, ktorým sa mení, dopĺňa a opravuje nariadenie (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice  Stiahni 3,4Mb...
Vyhláška č. 148/2012 Z.z. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely  Stiahni 85Kb...