Zber stavebného odpadu

Na stiahnutie

Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy  Stiahni 316Kb...
Zákon 118/2010 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov
 Stiahni 36Kb...
Smernica EP a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného
priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES
 Stiahni 492Kb...
Úplné znenie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Stiahni 440Kb...
Vyhláška č. 372/2015 Z.z. MžP SR o skládkovaní odpadov a dočasnom
uskladnení kovovej ortuti
 Stiahni 165Kb...