Zber kuchynského a reštauračného odpadu

O firme

PolyStar, s.r.o. sa zaoberá poradenskou aktivitou a problematikou odpadového hospodárstva od roku 1995. Poskytuje komplexné služby v odpadovom hospodárstve.

Služby začínajú poradenskou činnosťou a pokračujú manipuláciou, prepravou, vážením biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu (KBO), jeho zhodnotením až po správne označenie, vystavenie prepravných dokladov a vedenie evidencie.

Činnosť firmy je zameraná na poskytovanie služieb pre fyzickú osobu - podnikateľovi a právnickej osobe, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ZSS), t.j. v školských jedálňach, reštauráciách, hoteloch, stravovacích zariadeniach domovov sociálnych služieb, domovov dôchodcov, hospicoch, stravovacích prevádzkach zdravotníckych zariadeniach, atď.

Odber, odvoz a zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadov.
Dňom 1.1.2016 nadobudol účinnosť zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov., kde podnikateľovi a právnickej osobe, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania je daná zodpovednosť za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. Vychádzajúc z toho, že kuchynský odpad môže obsahovať zostatky živočíšnych produktov, je zradený medzi vedľajšie živočíšne produkt.

Nakladanie s týmto odpadom (zber, preprava, zneškodňovanie) ako i úradná kontrola sa vykonáva podľa nariadenia EP a Rady č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a nariadenie Komisie č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1069/2009.

Obmedzenia kŕmenia materiálom kategórie 3
Podľa čl. 11 nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 platí zákaz skrmovania kuchynského odpadu (alebo krmiva obsahujúceho kuchynský odpad alebo pochádzajúceho z neho) hospodárskymi zvieratami s výnimkou kožušinových zvierat. (Hospodárske zviera je akékoľvek zviera, ktoré je držané, vykrmované alebo chované človekom a využívané na produkciu potravín, vlny, kožušín, peria, kožiek alebo akéhokoľvek iného produktu získaného zo zvierat alebo na iné hospodárske účely.)

V prípade využívania odpadu na kŕmenie kožušinových zvierat je potrebné požiadať o povolenie na jeho skrmovanie miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinu správu (RVPS) (povinnosť sa vzťahuje na chovateľa, producent odpadu je povinný uzatvoriť zmluvu len s oprávnenou osobou). Kožušinové zviera
- je zviera držané alebo chované na výrobu kožušiny, ktoré sa nepožívajú na ľudskú spotrebu. (Podľa čl. 16 písm. g) nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 sa KBO môže používať na kŕmenie spoločenských zvierat a podľa čl. 18 ods. 1 citovaného nariadenia aj podľa čl. 13 ods. 2 nariadenia Komisie č 142/2011 je možné odpad - KBO kategórie 3 použiť na kŕmenie určených zvierat, ale za podmienok, ktoré povoľuje príslušný orgán členského štátu, avšak v rámci Slovenskej republiky k uvedenému nebolo v danom rozsahu pristúpené).

Podľa vyhlášky MP a RV SR č.148/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely nie je materiál kategórie 3 - KBO v zozname možných materiálov určených na skŕmenie hospodárskych zvierat.