O FIRME | SLUŽBY | ČO JE ODPAD | NA STIAHNUTIE | CERTIFIKÁTY | INKASO | KONTAKTY
   
Čo je odpad

Odpad je vec, ktorej sa chce jej majiteľ zbaviť alebo tiež hnuteľná vec, ktorej odstránenie je potrebné
z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochrany životného prostredia.

Vyhláška č. 365/2015 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
O - ostatný odpad
N - nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad svojimi vlastnosťami (najmä toxicitou, infekčnosťou, dráždivosťou, výbušnosťou, karcinogénmi, atď.) je alebo môže byť pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie škodlivý.
Nakladanie s daným druhom odpadom si vyžaduje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktoré vydáva Okresný úrad - Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Vyhláška č. 365/2015 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, Zoznam skupín odpadov:
01. Odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovanie
nerastov a kameňa
02. Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva, akvakultúry
a z výroby a spracovania potravín
03. Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku
04. Odpady z kožiarskeho, kožušníckeho a textilného priemyslu
05. Odpady zo spracovania ropy, čistenia zemného plynu a pyrolýzneho spracovania uhlia
06. Odpady z anorganických chemických procesov
07. Odpady z organických chemických procesov
08. Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania náterových hmôt
(farieb, lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materiálov a tlačiarenských farieb
09. Odpady z fotografického priemyslu
10. Odpady z tepelných procesov
11. Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a nanášania kovov a iných materiálov;
odpady z hydrometalurgie neželezných kovov
12. Odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov
13. Odpady z olejov a kvapalných palív okrem jedlých olejov a odpadov uvedených v skupinách 05 a 12
14. Odpadové organické rozpúšťadlá, chladiace látky a hnacie médiá okrem 07 a 08
15. Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné
odevy inak nešpecifikované
16. Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu
17. Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest
18. Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré vznikli z priamej zdravotnej starostlivosti
19. Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd mimo miesta ich vzniku
a úpravní pitnej vody a priemyselnej vody
20. Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií)
vrátane ich zložiek z triedeného zberu