O FIRME | SLUŽBY | STAVEBNÝ ODPAD | OBJEDNÁVKA | GALÉRIA | CENNÍK | NA STIAHNUTIE | KONTAKTY
   
Služby

PolyStar ponúka nasledovné služby:
Odvoz stavebného odpadu na zneškodňovanie alebo recykláciu z novostavieb, rekonštrukcií, demolácií stavieb,
či už pre organizácie, stavebné firmy, alebo súkromné osoby.

Náplň firmy predstavuje:
poradenská činnosť
manipulácia, preprava, váženie stavebného odpadu
odvoz stavebného odpadu od objednávateľa v kontajneri na zhodnotenie recykláciou alebo
na zneškodnenie skládkovaním na skládke podľa charakteru odpadu.
prenájom veľkokapacitných kontajnerov (7m³) spojený s odvozom a zneškodnením domového odpadu,
ako napr. staré nábytky, zariadenia, alebo odpad z vypratávania starých priestorov budov, pivníc a garáží.

Medzi najrozšírenejšie druhy produkovaného stavebného odpadu patrí:
Betón -
ktorý vzniká pri údržbách a demoláciách betónových stavieb alebo betónových častí stavieb.
Patrí do skupiny inertných odpadov a je bez obsahu nebezpečných látok.
Tehly - tento odpad vzniká pri údržbách a demoláciách rôznych murovaných stavieb. Je spravidla z pálenej hliny (ílu), ale môže ísť aj o surovú hlinu, tzv. „nabíjania“, resp. o tehly zo surovej, nepálenej hliny. Takisto sem možno zaradiť škridlice z pálenej hliny a obdobné výrobky. Tento odpad patrí do skupiny inertných odpadov a je bez obsahu nebezpečných látok.
Obkladačky dlaždice a keramika - ide o odpad vznikajúci najmä pri rekonštrukciách či demoláciách kúpeľní, podláh, krbov, obložení stien a múrov a podobne. Sú to materiály spravidla na báze porcelánu, iných špeciálne spracovaných ílov či cementu. Tiež patrí do skupiny inertných odpadov a je bez obsahu nebezpečných látok.
Zmes predchádzajúcich komodít - Produkcia stavebného odpadu sa odzrkadľuje od používaných stavebných materiálov. Tak ako dochádza k rozvoju priemyslu, tak dochádza aj k vzniku stále nových druhov stavebných materiálov, ktoré tvoria stavebný odpad. Medzi stavebný odpad patria hlavne zmesi betónu, tehál rôzneho druhu, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, zmesi omietok a pod. Po opotrebení, likvidácii vzniká z neho drobný stavebný odpad. Po úprave je možné ho znova použiť na stavebné práce.

Prečo je dôležité separovať:
znižujeme objem komunálneho odpadu
šetríme energie a prírodné zdroje
chránime prírodu a zdravie ľudí
šetríme finančné prostriedky
znižujeme množstvo vypúšťaných emisii a zabraňujeme vzniku metánu
prispievame k skrášľovaniu svojho okolia a zníženiu počtu neželaných čiernych skládok