BEZPEČNOSTNÝ PORADCA | PREVENCIA ENVIRONMENTÁLNYCH ŠKÔD | NA STIAHNUTIE | INKASO | KONTAKTY
   
Externý bezpečnostný poradca

Spoločnosť PolyStar, s.r.o.  poskytuje viacerým partnerom na základe osvedčenia č. 00782 zmluvné zaistenie povinnosti mať bezpečnostného poradcu podľa platnej legislatívy.


Služby externého bezpečnostného poradcu:
vykonanie vstupného auditu plnenia dohody ADR a platnej legislatívy (zistene skutočného stavu a návrh opatrení)
vypracovanie smernice (manuálu) pre zaobchádzanie s nebezpečným tovarom
klasifikácia látok z hľadiska ADR
školenie pre pracovníkov prichádzajúcich do styku s nebezpečným tovarom v zmysle Dohody ADR
spracovanie správ o mimoriadnych udalostiach pri doprave a manipulácii s nebezpečným tovarom a závažných porušení predpisov
vypracovanie povinnej ročnej správy pre vedenie podniku a orgánov verejnej správy.

Odosielateľ patrí medzi hlavných účastníkov v oblasti bezpečnosti podľa kapitoly ADR 1.4. Odosielateľ podľa kapitoly 1.2 ADR znamená organizáciu, ktorá odosiela nebezpečné veci na prepravu. Z dôvodu znalosti legislatívy v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, na základe skúseností s poskytovaním služieb externého bezpečnostného poradcu ponúka PolyStar, s.r.o. svojim zákazníkom služby bezpečnostného poradcu ako zmluvné zabezpečenie bezpečnostného poradcu. Nie je možné sa vyhnúť povinnosti mať vlastného alebo externého bezpečnostného poradcu aj v prípade Vašej organizácie. Cena za služby bezpečnostného poradcu sa odvíja od veľkosti organizácie, množstva povinností a vzájomnej dohody. Zákazníci spol. PolyStar, s.r.o. majú vždy výhodnejšiu cenu, ako iní klienti.

Každá spoločnosť alebo zariadenie, ktoré plní, balí, prepravuje, respektíve vykladá nebezpečné veci, musí mať podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. a podľa Európskej dohody ADR bod 1.8.3.1 vymenovaného bezpečnostného poradcu na ADR, ktorý spĺňa požiadavky dohody ADR a má osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydaný Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

§36 odsek (1) zákona č. 56/2012 Z. z. stanovuje, že každý odosielateľ, dopravca, príjemca a každý, kto sa podieľa na preprave nebezpečných vecí balením, plnením, nakládkou, vykládkou alebo inou manipuláciou, pri ktorej by mohlo dôjsť k úniku nebezpečných vecí alebo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo zvierat, poškodeniu majetku alebo ohrozeniu životného prostredia, je povinný vymenovať jedného alebo niekoľkých bezpečnostných poradcov a uložiť im v súlade s požiadavkami dohody ADR konkrétne úlohy, ktoré majú pri preprave nebezpečných vecí zabezpečovať.
Podľa ADR bod 1.8.3.1 každá organizácia, ktorej činnosti zahŕňajú cestnú dopravu alebo sa vzťahujú na balenie, nakládku, plnenie alebo vykládku nebezpečných vecí cestnou dopravou, musí vymenovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečných vecí, zodpovedných za pomoc pri zabraňovaní podstatným rizikám z takýchto činností, a to s ohľadom na osoby, majetok a životné prostredie.

Úloha bezpečnostného poradcu
Hlavnou úlohou bezpečnostného poradcu musí byť pod zodpovednosťou vedúceho organizácie hľadať všetkými primeranými prostriedkami a všetkými vhodnými spôsobmi vnútri ohraničenia príslušných činností tejto organizácie uľahčenie výkonu týchto činností v súlade s použiteľnými požiadavkami a čo možno najbezpečnejším spôsobom. Ďalšou úlohou bezpečnostného poradcu je pomáhať pri zabraňovaní možného vzniku nebezpečenstiev pri balení, nakládke, vykládke a doprave nebezpečných vecí, ktoré by mohli ohroziť a poškodiť zdravie ľudí, majetok a životné prostredie.

Medzi povinnosti bezpečnostného poradcu patrí aj sledovanie nasledujúcich praktických činností a postupov spojených s príslušnou činnosťou organizácie:
postupy na dodržiavanie predpisov pokrývajúcich identifikáciu nebezpečných vecí, ktoré sa prepravujú
podnikové praktiky pri nákupe dopravných prostriedkov, s ohľadom na akékoľvek osobitné požiadavky spojené s prepravovanými nebezpečnými vecami
postupy na kontrolovanie vybavenia používaného v súvislosti s dopravou, nakládkou alebo vykládkou nebezpečných vecí
vhodné školenie pracovníkov organizácie, vrátane zmien v nariadeniach a archivovanie záznamov z takýchto školení
zavedenie primeraných havarijných postupov v prípade akejkoľvek nehody, alebo mimoriadnej udalosti, ktorá môže ohroziť bezpečnosť počas prepravy, nakládky alebo vykládky nebezpečných vecí
skúmanie a v prípade potreby príprava správy o vážnych nehodách, udalostiach alebo vážnych priestupkoch zaznamenaných počas prepravy, nakládky alebo vykládky nebezpečných vecí
zavádzanie primeraných opatrení s cieľom vyhnúť sa opakovaniu nehôd, mimoriadnych udalostí alebo vážnych porušení
brať ohľad na právne predpisy a osobitné požiadavky spojené s prepravou nebezpečných vecí pri výbere a použití subdodávateľov alebo tretích strán
overovanie, či pracovníci zapojení do dopravy, nakládky alebo vykládky nebezpečných vecí sa podrobne oboznámili s prevádzkovými postupmi a pokynmi
zavádzanie opatrení na zvýšenie uvedomenia si vlastného rizika pri preprave, nakládke a vykládke nebezpečných vecí
zavádzanie overovacích postupov na zabezpečenie prítomnosti dopravnej dokumentácie a bezpečnostnej výbavy, ktoré musia sprevádzať prepravu v dopravnom prostriedku, a zosúladenie týchto dokladov a výbavy s predpismi
zavádzanie overovacích postupov na splnenie požiadaviek, ktorými sa riadi nakládka a vykládka
existencia bezpečnostného plánu uvedeného v bode 1.10.3.2.

Funkciu bezpečnostného poradcu môže vykonávať:
vedúci organizácie
osoba pracujúca v organizácii
osoba, ktorá nie je priamo v organizácii zamestnaná, ak je schopná vykonávať povinnosti poradcu (externý bezpečnostný poradca).
Počet bezpečnostných poradcov v jednej organizácii závisí od organizačného členenia, zamerania a množstva činností týkajúcich sa prepravy a manipulácie s nebezpečnými vecami. Na požiadanie príslušného orgánu alebo organizácie ním poverenej, musí každá dotknutá organizácia oznámiť svojho bezpečnostného poradcu.

Stručný výňatok zo Zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z.
§ 34 Zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z.
(5) Každý, kto je zúčastnený na preprave nebezpečných vecí, je povinný dodržiavať pravidlá manipulácie a prepravy, bezpečnostné opatrenia určené na manipuláciu s nimi a na ich prepravu, dodržiavať pokyny bezpečnostných poradcov, a ak došlo k dopravnej nehode alebo inej havárii s únikom nebezpečných vecí, minimalizovať rozsah škôd na zdraví ľudí a zvierat, na majetku a na životnom prostredí.
§ 35 Zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z.
Odosielateľ nebezpečných vecí je povinný odovzdať na prepravu len také zásielky, ktoré zodpovedajú požiadavkám ADR. Je povinný: presvedčiť sa, že nebezpečné veci sú zatriedené a povolené na prepravu v zhode s ADR, poskytnúť dopravcovi informácie a údaje a v prípade potreby požadované prepravné a sprievodné doklady (poverenia, schválenia, oznámenia a osvedčenia atď.) používať len obaly, veľké obaly, stredne veľké nádoby na voľne ložené látky (nádoby IBC) a cisterny (cisternové vozidlá, snímateľné cisterny, batériové vozidlá, kontajnery MEGC, prenosné cisterny a cisternové kontajnery), ktoré boli schválené na prepravu príslušných látok a sú vybavené predpísanými označeniami podľa ADR, splniť požiadavky na spôsob odoslania a obmedzenia na odoslanie, zabezpečiť, že ešte aj vyprázdnené, nevyčistené a neodplynené cisterny (cisternové vozidlá, snímateľné cisterny, batériové vozidlá, kontajnery MEGC, prenosné cisterny a cisternové kontajnery) alebo vyprázdnené, nevyčistené vozidlá a veľké a malé kontajnery na voľne ložené látky boli primerane označené a olepené bezpečnostnými značkami a aby vyprázdnené, nevyčistené cisterny boli uzavreté predstavovali rovnaký stupeň nepriepustnosti, ako keby boli plné.
Ak odosielateľ využíva služby iných účastníkov (baliacej organizácie, nakladajúcej organizácie, plniacej organizácie atď.), potom je povinný prijať primerané opatrenia, aby sa zabezpečilo, že zásielka vyhovuje požiadavkám ADR.
Ak odosielateľ koná v mene tretej strany, táto strana je povinná ho písomne informovať, že sa idú prepravovať nebezpečné veci, a je mu povinná sprístupniť všetky informácie a doklady, ktoré potrebuje na plnenie svojich povinností.
§ 36 Zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z.
(1) Odosielateľ, dopravca, príjemca a každý, kto sa podieľa na preprave nebezpečných vecí balením, plnením, nakládkou, vykládkou alebo inou manipuláciou, pri ktorej by mohlo dôjsť k úniku nebezpečných vecí alebo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo zvierat, poškodeniu majetku alebo ohrozeniu životného prostredia, je povinný vymenovať jedného alebo niekoľkých bezpečnostných poradcov a uložiť im v súlade s požiadavkami dohody ADR konkrétne úlohy, ktoré majú pri preprave nebezpečných vecí zabezpečovať.
(3) Bezpečnostným poradcom môže byť len ten, kto spĺňa požiadavky dohody ADR a má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prepravu príslušného druhu nebezpečných vecí vydané dopravným správnym orgánom na základe odbornej prípravy a skúšky, ktorých obsah upravuje dohoda ADR.